Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Statystyka Medyczna
e-mail: stat@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

 • Prowadzenie na bieżąco rejestru podejrzeń zachorowań oraz rejestru ustaleń zachorowań na choroby zakaźne,
 • Sprawdzanie poprawności wypełniania kart zgłoszeń chorób zakaźnych wpływających do PSSE z uwzględnieniem numeru statystycznego i nazwy jednostki chorobowej oraz daty zachorowania i urodzenia pacjenta,
 • Prawidłowe wypełnianie sprawozdań z zachorowań na choroby zakaźne i zatruć związkami chemicznymi oraz ich zgodność z rejestrem chorób zakaźnych o ustalonym rozpoznaniu,
 • Sporządzenie sprawozdań rocznych z zachorowań na wybrane choroby zakaźne, wg płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości
 • Sporządzenie bieżącej kumulacji chorób zakaźnych i wyliczanie wskaźnika zapadalności z podziałem na poszczególne sprawozdania dwutygodniowe,
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania z zatrudnienia
 • Nadzór nad prawidłowym przyjmowanie oraz załatwianiem skarg, sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Gromadzenie planów pracy i sprawozdań z wykonania planów pracy wszystkich komórek organizacyjnych PSSE i ich ocena formalna
 • Sporządzanie dodatkowych informacji, zestawień, wykresów, tabel dotyczących badań i analiz statystycznych.
 • Przeprowadzanie analizy wybranej dokumentacji pod względem statystycznym.