Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Sekcja Higieny Pracy
e-mail: hp@psseglogow.pl
Sekcja Higieny Pracy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

Sekcja Higieny Pracy zajmuje się bieżącym nadzorem nad zakładami pracy w zakresie:

 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w sprawie chorób zawodowych,
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania:
  •     substancji chemicznych i ich mieszanin, 
  •     produktów biobójczych, 
  •     prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3, 
  •     substancji powierzchniowo czynnych i detergentów,
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  • występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
  • lub mutagennym w środowisku pracy,
  • występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  • usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  • przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych (dopalaczy).