Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Sekcja Epidemiologii
e-mail: ep@psseglogow.pl
Sekcja Epidemiologii zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowozdrowotnej,
 • kontrolowanie jakości procesów sterylizacji,
 • kontrolowanie prawidłowości wykonywania zabiegów mycia i dezynfekcji w nadzorowanych obiektach,
 • opiniowanie nowo otwartych placówek służby zdrowia i punktów szczepień,
 • zbieranie i analiza materiałów dotyczących zagadnień epidemiologicznych oraz opracowywanie na tej podstawie odpowiednich zaleceń i wytycznych,
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach niektórych chorób zakaźnych,
 • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych,
 • opracowanie oraz aktualizowanie planu działania przeciwepidemicznego wsytuacjach kryzysowych,
 • sprawowanie nadzoru nad osobami chorymi zakaźnie oraz osobami z ich otoczenia i nosicielami,
 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,