Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
e-mail: oz@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

  • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych na podstawie programów edukacyjnych i akcji oświatowo-zdrowotnych,
  • zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz udzielania pierwszej pomocy,
  • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia,
  • organizowanie konkursów, olimpiad i imprez prozdrowotnych,
  • przeprowadzanie oceny działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności,
  • współpraca w zakresie polityki zdrowotnej z władzami samorządowymi oraz współpraca w realizacji zadań i różnego typu prozdrowotnych programów edukacyjnych z lokalnymi mediami.