Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 25 maja 2018r. weszły w życie przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w przepisach prawa.

Dane osobowe nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Głogowie zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Głogowie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych za wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we wskazanym zakresie.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Jędrzeja Bajer. Kontakt z Inspektorem pod adresem e-mail: iod@odoplus.pl lub numerem telefonu 533807040.