Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Lekki Tornister to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, skierowana do uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy. Chcemy zwrócić uwagę nauczycieli, dzieci i rodziców na kwestię ciężkich plecaków oraz przyczynić się do zmniejszenia skali tego problemu w przyszłości.

Lekki Tornister to apel skierowany do:

NAUCZYCIELI - by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów, a także przekazywali wiedzę nt. profilaktyki wad postawy dzieciom i ich opiekunom;

RODZICÓW I OPIEKUNÓW - by codziennie kontrolowali zawartość tornistrów swoich pociech, a także wiedzieli, czym kierować się podczas zakupu plecaków i innych przyborów szkolnych;

DZIECI - by wiedziały, jak prawidłowo spakować i nosić tornister i dlaczego wkładanie do niego góry zabawek może być szkodliwe dla ich kręgosłupów;

MEDIÓW - by jako pośrednik pomogły nam w przekazywaniu wiedzy.

Elementami programu są:

- lekcje w szkołach;

Lekcje prowadzone są przez nauczyciela z wykorzystaniem bezpłatnych materiałów edukacyjnych: przewodnika dydaktycznego, płyty CD z Bajką o Lekkim Tornistrze, plakatu edukacyjnego oraz karty zadań dla uczniów.

- spotkania edukacyjnego;

Spotkania edukacyjne realizowane są przez zespół projektu Lekki Tornister. Składają się z kilku części; prelekcja nt. profilaktyki wad postawy, quizy i zabawy edukacyjne dla najmłodszych oraz akcje ważenia i sprawdzania zawartości dziecięcych tornistrów. Działania skierowane są do placówek, które realizują projekt w najciekawszy sposób i wykazują największe zaangażowanie w jego realizację.

Jaki mamy  w tym cel?

Rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.

Problem przeciążonych kręgosłupów

Rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia – musi przyzwyczaić się do kilkugodzinnego siedzenia w ławce, mimo że w tym okresie rozwoju dysponuje ogromną potrzebą ruchu. Z tego powodu – oraz ze względu na wzmożony wzrost ciała – maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.

Co dzieje się z ciałem dziecka, gdy noszony przez nie plecak waży za dużo?


 

  • Na­cią­gnięte i nadwy­rę­żone mię­śnie są skut­kiem ob­cią­że­nia ra­mion, które nie zo­stały stwo­rzone po to, aby coś na nich wie­szać.
  • Ból od­czu­walny na li­nii bio­der po­ja­wia się w momen­cie, kiedy dziecko po­chyla się do przodu, aby wy­rów­nać tylne cią­że­nie.
  • Prze­kro­czona waga ple­caka ne­ga­tyw­nie wpływa na sche­mat cho­dze­nia, co może skut­ko­wać proble­mem z ko­la­nami.
  • Po­chy­lony tu­łów oraz – co za tym idzie – zaokrąglone plecy i wy­cią­gnięta szyja utrud­niają mię­śniom i ścię­gnom utrzy­my­wa­nie wła­ści­wej postawy ciała. Dziecko skarży się na ból szyi i górnej czę­ści ple­ców.
  • Zbyt na­pięte mię­śnie i obo­lała, dolna część pleców to od­po­wiedź or­ga­ni­zmu na po­chy­la­nie ciała do przodu dla zrów­no­wa­że­nia cię­żaru plecaka.
  • Prze­cią­żone stopy do­pro­wa­dzają do po­wsta­wa­nia znie­kształ­ceń w ich bu­do­wie i bo­le­sno­ści.
KONKURS „Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra”

Fundacja Rosa w ramach projektu „Lekki Tornister” organizuje konkurs „Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Prace konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: m.glinska@fundacjarosa.pl do dnia 31.05.2017.

Więcej informacji