Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

W Laboratorium Badań Wody wykonywane są badania:

 • fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (pochodzącej z wodociągów i studni),
 • mikrobiologiczne próbek wody na pływalniach.

Badanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie:

 • stężenie jonów wodoru (pH)
 • przewodność elektryczna
 • zapach
 • azotany
 • azotyny
 • żelazo
 • barwa
 • mangan
 • jon amonowy
 • bakterie gr. coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2 C po 78 h

Badanie wody na pływalniach w zakresie:

 • Escherichia coli
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36+/-2  C po 48 h
 • gronkowce koagulazododatnie