Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”
Organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" ogłaszają w roku szkolnym 2015/2016 konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół podstawowych oraz gimnazjów zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. 

Konkurs ma na celu:

 • wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” metodą projektu;
 • promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw w zakresie stylu życia wśród uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”;
 • zwiększenie efektywności oddziaływań programowych w zakresie promocji aktywności fizycznej przy jednoczesnym propagowaniu prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania młodzieży;
 • intensyfikację działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i środowiska domowego uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji oraz przesłaniu do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek szkolnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych pracy konkursowej obejmującej:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • kartę projektu;
 • sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu;
 • oświadczenia potwierdzające zgodę uczestników Konkursu na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

Szkoły przesyłają powyższe dokumenty w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Organizatorzy Konkursu przyznają następujące nagrody za zajęcie I, II i III miejsca na poziomie krajowym:

 • I miejsce – nagroda główna  - nagroda rzeczowa o wartości do 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) dla szkoły oraz nagroda rzeczowa o wartości 2 000 zł dla zespołu projektowego;
 • II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) dla szkoły oraz nagroda rzeczowa o wartości 1 500 zł dla zespołu projektowego;
 • III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł) dla szkoły oraz nagroda rzeczowa o wartości 1 000 zł dla zespołu projektowego.

Organizatorzy fundują nagrody rzeczowe na zakup sprzętu sportowego lub innego związanego z promocją zdrowego stylu życia. Przedmiot nagród rzeczowych zostanie ustalony przez Organizatorów indywidualnie ze zwycięzcami Konkursu.

Do pobrania: