Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Dane

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
e-mail: hdm@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

Działalność Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży wynika z art. 4, ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015r, poz. 1412, z póź zm.).

Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad zdrowymi, bezpiecznymi, higienicznymi warunkami pracy i pobytu dzieci i młodzieży w zakładach nauczania, wychowania oraz placówkach wypoczynku i rekreacji poprzez eliminowanie szkodliwości i uciążliwości środowiskowych przez:

 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad higieną pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach światowo – wychowawczych i szkołach wyższych,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad higieną procesu nauczania,
 • nadzór nad warunkami funkcjonowania palcówek letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • nadzór w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w palcówkach nauczania,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
 • współpracowanie z władzami oświatowymi miasta i powiatu oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w zakresie poprawy stanu sanitarnego w placówkach nauczania i wychowania,
 • wydawanie opinii sanitarnych dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobyt i nauki w placówkach nauczania i wychowania rozpoczynających działalność,

Powyższe działania realizowane są w:

 • placówkach opieki nad dziećmi do lat 3,
 • punktach przedszkolnych, przedszkolach,
 • szkołach wszystkich typów,
 • szkołach wyższych,
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach pracy pozaszkolnej,
 • placówkach rekreacji,
 • placówkach z pobytem całodobowym,
 • placówkach wypoczynku.