Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 4

Szanowni Państwo,
działając z upoważnienia p.o. Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Roberta Kumora, uprzejmie informuję, że do Biura Prewencji KGP wpłynęła z MSWiA informacja dotycząca ogłoszenia konkursu na nakręcenie spotu filmowego pt. "Aktywny senior to bezpieczny senior", który będzie upowszechniany w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji programu o tej samej nazwie.  Będzie on włączony w działania „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.
 
Przesyłanie prac konkursowych zaplanowane jest do 17 września 2018 roku, a ogłoszenie zwycięzców do 28 września br.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa Naczelników z prośbą o rozpowszechnienie informacji o tym konkursie wśród zaprzyjaźnionych organizacji senioralnych, a także wśród policjantów z podległych jednostek organizacyjnych, celem poinformowania takich organizacji o konkursie, a także zachęcanie osób starszych do wzięcia w nim udziału.
Zwycięski spot zainauguruje rozpoczęcie programu i będzie towarzyszył całej kampanii,  w którą zaangażowane będą różne instytucje.
Dla zwycięzców - zespołów - twórców spotu - przewidziane zostały nagrody.
 
Poniżej przybliżam cele i założenia konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla osób starszych należących do  organizacji zrzeszających seniorów, jak również do seniorów niezrzeszonych w żadnej organizacji.
  2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo.
  3. Temat konkursu na spot filmowy pod nazwą przygotowywanego programu „Aktywny senior to bezpieczny senior", ma być związany w szczególności z:

  4. promowaniem aktywności społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób najbliższych, w reagowaniu na zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych, uświadamianiem seniorów w zakresie możliwości zadbania o własne bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia (wykluczeniem społecznym, przestępstwem, zatruciem czadem), aktywizacją seniorów do działań w zakresie skutecznej pomocy sąsiedzkiej.

  5. W konkursie mogą wziąć udział zespoły osób, (dalej „Uczestnik”), dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy). 
  6. W ramach zespołu dopuszcza się udział osób, które nie są seniorami, w liczbie nie przekraczającej połowy składu zespołu. 
  7. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
  8. Podczas przygotowania spotu filmowego do konkursu, zaleca się wsparcie merytoryczne i udział służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna) oraz  innych ekspertów, w celu podniesienia wartości profilaktyczno-edukacyjnej spotu filmowego. 
  9. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 spoty filmowe.
  10. Bliższe informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

Igrzyska Sportowe Seniorów